We can help you choose +420 604 372 734

Aren't you missing anything?

Shopping cart

Close

No products in shopping cart

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti MushGO, s.r.o. (dále jen „prodávající“),

se sídlem Samota 178, Silůvky 66446, IČO: 06533159, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102653,

korespondenční adresa: MushGO - Barbora Levíčková, Heršpická 11f, areál H-park, Brno 639 00.

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese: https://mushgo.cz/

1        KONTAKTNÍ ÚDAJE       

1.1       MushGO, s.r.o.,

sídlo: Samota 178, Silůvky 66446, (dále jen „adresa sídla“),

společnost zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle: C vložka: 102653 u Krajského soudu v Brně,

IČO: 06533159,

Telefon: +420 604 372 734,

E-mail: mushgo@mushgo.cz,

kontaktní osoba – Barbora Levíčková (jednatel)

číslo účtu CZK: 2801316602/2010 (FIO banka)

2        ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti MushGO, s.r.o. se sídlem Samota 178, Silůvky 66446, IČO: 06533159, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102653 (dále jen „MushGO, s.r.o. “ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://mushgo.cz/.

2.2       Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://mushgo.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.3       Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.4       Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.5       Odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko “odeslat objednávku”” nebo „nezávazně poptat“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3        SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2       Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3       Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu https://mushgo.cz/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4       Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese naší webové stránky https://mushgo.cz/.

3.5       Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 6 těchto VOP.

3.6       Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 10 až 12 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

4        SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1        Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

4.1.1       u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

4.1.2       u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3       u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

4.2       Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde.

4.3       Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

4.3.1    o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.3.2    o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.3.3    o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zejména se bude jednat o vyšití vámi zvoleného jména, telefonního čísla či jiného údaje na námi nabízeném zboží), 

4.3.4    o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

4.3.5    o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

4.3.6    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

4.3.7    o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

4.4       Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v naší prodejně na adrese: Kaštanová 489/34 - areál MANAG budova 10a, Brno 620 00, Česká republika, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Prosím vezměte na vědomí, že uvedená prodejna má omezenou provozní dobu, proto nás předem prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 604 372 734 nebo na e-mailu mushgo@mushgo.cz.

4.5       Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu: MushGO, s.r.o. - Barbora Levíčková, Heršpická 11f, areál H-park, Brno 639 00, Česká republika.   

4.6       Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.7       Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

4.8       Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.9       V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch MushGO, s.r.o. Vrátíme spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků, pouze pokud spotřebitel takovou metodu zvolí z námi nabízených metod ve formuláři pro odstoupení. Pokud spotřebitel zvolil jiný druh dopravy, než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá výši námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy.

4.10     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu mushgo@mushgo.cz.

4.11     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.12     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5        UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1       Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu

5.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5. 3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.4       Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.5       Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6        OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY

6.1        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2        Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení zboží mimo území České republiky klikněte na tlačítko “EUR” v pravém horním rohu na webovém rozhraní obchodu. Budete přesměrováni na webové stránky https://mushgo.eu/, kde naleznete informace pro doručení zboží a ceny přepravních služeb do některých zemí EU.

6.4        Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Zboží, které je označeno jako „skladem“ nebo např. “do 3 dnů”, „do 7 dnů“, „do 14 dnů“, “do 30 dnů” apod. pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl naše Podmínky ochrany osobních údajů.

6.5        Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.6        Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.7        Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „odeslat objednávku“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.8        V případě, že se jedná o typ zboží, které není momentálně skladem a je označeno jako zboží „Momentálně nedostupné“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze zaslat dotaz prodávajícímu na dostupnost zboží (dále jen “na zakázku”). V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku “ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním nezávazné poptávky potvrzuje zákazník četl naše Zásady zpracování osobních údajů.

6.9        U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.

6.10     Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracovávána s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud k rozhodnutí v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.

6.11     My následně prověříme možnosti dodání poptávaného zboží a zákazníkovi bude nezávazná poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení o případné zálohové platbě. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany zákazníka, případně okamžikem úhrady zálohy, je-li vyžadována.

6.12     Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.13     Zákazník má možnost si také prostřednictvím webového rozhraní obchodu nezávazně objednat konkrétní termín zkoušení zboží v místě naší provozovny na adrese Kaštanová 489/34 - areál MANAG budova 10a, Brno 620 00 Česká republika, v jiném námi nabízeném místě, nebo v místě, na kterém se zákazníkem dohodneme (dále jen „osobní zkoušení). Zákazník si pro rezervaci termínu osobního zkoušení v místě naší provozovny vyplní v rezervačním formuláři nebo v rámci nezávazné přihlášky uvedené údaje, včetně konkrétního druhu zboží, které si přeje vyzkoušet, a zároveň si nezávazně rezervuje nabízený termín v interaktivním kalendáři

6.14     Zákazník, který odešle formulář pro osobní zkoušení zboží, od nás obdrží automatické potvrzení o rezervaci termínu nezávazného zkoušení zboží na adresu elektronické adresy zákazníka.

6.15     Pokud se zákazník rozhodne zboží zakoupit v rámci námi nabízené služby nezávazného zkoušení zboží v místě naší provozovny, pak dojde k uzavření kupní smlouvy okamžikem úhrady a převzetí zboží zákazníkem. Zákazníkovi v tomto případě nenáleží právo na odstoupení od kupní smlouvy podle článku 10 těchto VOP.

6.16     Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP.

6.17     Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7        PRODEJ ZBOŽÍ MIMO WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU A MIMO OBVYKLÉ OBCHODNÍ PROSTORY

7.1        Nabízíme svým zákazníkům osobní zkoušení a případnou koupi námi nabízeného zboží na webových stránkách také mimo prostory naší provozovny nacházející se na adrese Kaštanová 489/34 - areál MANAG budova 10a, Brno 620 00 Česká republika (dále jen “obvyklé obchodní prostory”). Jedná se o vyzkoušení a případný prodej v rámci akcí, kterých se účastníme, na stánku MushGO. Akce, kterých se účastníme jsou dopředu pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách a je možné se k osobnímu zkoušení dopředu objednat buď prostřednictvím rozhraní našich webových stránek, e-mailem na mushgo@mushgo.cz či telefonicky na čísle +420 604 372 734. Následně od nás obdržíte do e-mailu odkaz na formulář za účelem přihlášení termínu pro zkoušení v našem rezervačním systému. Osobní zkoušení není zpoplatněno.

7.2        Nabízíme dále svým zákazníkům osobní zkoušení a případnou koupi námi nabízeného zboží na webových stránkách mimo obchodní prostory, a to ve vámi zvolené lokalitě, v rámci námi pořádaných akcí “MushGO Tour”. Termíny a trasy našich akcí “MushGO Tour” vypisujeme na webových stránkách a mohou se měnit dle případného zájmu zákazníků. Jedná se osobní zkoušení na předem domluveném místě a čase, kam přijedeme se svým vozem a vy máte možnost nezávazně vyzkoušet si námi nabízené zboží. Osobnímu zkoušení je v rámci MushGO Tour možné dopředu objednat buď prostřednictvím rozhraní našich webových stránek, e-mailem na mushgo@mushgo.cz či telefonicky na čísle +420 604 372 734. Následně od nás obdržíte do e-mailu odkaz na formulář za účelem přihlášení termínu pro zkoušení v našem rezervačním systému. Osobní zkoušení není zpoplatněno.

7.3        Pokud si od nás zakoupíte zboží v rámci akcí uvedených v bodě 7.1 a bodě 7.2 těchto VOP, jedná o prodej zboží mimo naše obchodní prostory podle § 1828 občanského zákoníku a náleží Vám právo na odstoupení od kupní smlouvy podle článku 10 těcht VOP. O možnosti využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy upozorníme zákazníka před zakoupením zboží ústně a zároveň mu sdělíme, že má možnost využít formulář pro případné odstoupení od kupní smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách.                                                     

8        CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

8.1       Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

8.2       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:

8.2.1    v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží v naší provozovně, na prodejních akcích a akcích MushGO Tour;

8.2.2    bezhotovostně převodem na náš účet;

8.2.3    on-line platbou;

8.2.4    dobírkou (doručovateli při převzetí objednávky).

8.3       Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.4       Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, že je zboží k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.

8.5       V případě platby v hotovosti nebo kartou na naší prodejně je kupní cena splatná při převzetí zboží.

8.6       V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

8.7       Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

8.8       V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

8.9       Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

8.10     Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro nás závazná. Přesto se snažíme uvedené dodací lhůty plnit, pokud je to v našich možnostech.

9        VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1       Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

9.2       Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10      DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

10.1     Zákazníkovi je zboží předáno v místě naší provozovny, v místě konání námi pořádané akce (např. MushGO Tour), akce, které se účastníme, nebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.

10.2     Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

10.3     Dodáváme zboží prostřednictvím dopravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo k bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky. U zboží, kde je vyznačen určitý počet dnů, týdnů, než bude zboží naskladněno, bude dodací lhůta objednávky delší a vy tuto skutečnost berete na vědomí a odesláním objednávky s tím vyjadřujete souhlas.

10.4     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.5     V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.6     Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

10.7     Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

11      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1     Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.

11.2     Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.

11.3     Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

11.4     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

11.5     Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

12      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

12.2     Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

13      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1     Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich Zásadách zpracování osobních údajů a Zásadách používání souborů cookies.

13.2     Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

13.3     Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Pro bližší informace si prosím přečtěte naše Zásadách používání souborů cookies.

14      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

14.1     V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

14.2     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

14.3     Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.

14.4     Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.5     Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

14.6     Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

14.7     Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem.

14.8     Tyto VOP jsou platné od 6.6.2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

We can help you choose +420 604 372 734

Cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Your cookies settings

Here you can enable cookies according to your own preferences.You can change those settings any time in the future by clicking 'Cookie settings' link in our website's footer.

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.